top of page

Adatkezelési Tájékoztató


 

1. BEVEZETÉS 
 

A Pör Gergely e.v. (székhely: 1223 Budapest, Kistétény utca 6/A., (a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismerik el jelen jogi közlemény tartalmát.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.eventfilm.hu  weboldalán.


A Pör Gergely e.v. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató tetszőleges időpontban történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítik az érintetteket. Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk a hello@eventfilm.hu  e-mail címünkre vagy bármely elérhetőségünk egyikére.


A Pör Gergely e.v. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Szolgáltató, mint adatkezelő adatai:

A szolgáltatók weboldalának megnevezése: www.eventfilm.hu

A szolgáltató neve: Pör Gergely e.v.
A szolgáltató székhelye: 1223 Budapest, Kistétény utca 6/A
Adószáma: 68038603-1-43

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@eventfilm.hu

A szolgáltató levelezési címe: 1775 Budapest, Postafiók 88.


Telefonszáma: (+36) 1 227 3338

2. DEFINÍCIÓK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel em rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

​​

4. SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE

Az adatkezelés célja:
a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:
azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számla cím, posta cím, a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:
a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) bekezdésének b) pontja.

5. ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE

Az adatkezelés célja:
A jelentkezők számára a nyújtott szolgáltatásról, vagy szolgáltatásokról írásos dokumentáció eljuttatása elektronikus, vagy postai úton.

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre:
név, telefonszám, e-mail cím, postai cím

​​6. SÜTIK (Cookie) KEZELÉSE

Az eventfilm.hu weboldal megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében "sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre a honlapra látogatók számítógépén. Adatkezelők a eventfilm.hu weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használják. Süti a honlapra látogató böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely a honlapra látogató későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére.

 

Adatkezelők a honlapról begyűjtött süti-információk segítségével, követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

 

Sütik törlése

 

A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de a honlapra látogató a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására, törlésére vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Az eventfilm.hu weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelőkkel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat az eventfilm.hu weboldalra látogató számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az eventfilm.hu weboldalra látogatónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Az eventfilm.hu weboldal külső (nem az adatkezelők vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az Adatkezelők minden felelősséget kizárnak.

Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott eventfilm.hu weboldalra látogatóval történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor.

A Facebook által elhelyezett cookie-król, azok letiltásáról a következő címen kaphat bővebb információt:
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ 

 

Google által elhelyezett sütik (cookie) 

 

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az eventfilm.hu weboldalra látogató számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi eventfilm.hu weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a eventfilm.hu weboldalra látogató önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban teljesen nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze az eventfilm.hu weboldal használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az Adatkezelők felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google Analytics analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

A Google által használt sütikről (cookie) további információ a következő weblinken tekinthető meg:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

7. AZ ADATKEZELŐ ÜGYFÉL-LEVELEZÉSE

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelőkkel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezelik, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolják azokat, amíg azt szükségesnek ítélik meg.

8. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.


Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.


A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Tárhely-szolgáltató adatai:
Név: KEYWEB AG.
Székhely: Neuwerkstrasse 45/46 | D-99084 Erfurt
Elérhetőség: info@keyweb.de


Tartalom-szolgáltató adatai:
Név: WIX.com Ltd.
Székhely: PO box 40190 San Francisco, CA United States
Elérhetőség: support@wix.com

 

Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor adnak egyedi módon tájékoztatást.

10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: (+36) 1 391 1400
Fax: (+36) 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Minden jog fenntartva!

Budapest, 2019.május 06.

bottom of page